logo

Τα Άρθρα μας

Τα Άρθρα μας

Έσχατες Ημέρες

ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ

• ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ; (33 M.X.)

“…. Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα; και τι το σημείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24/3.

• Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (70 Μ.Χ.)

“Όταν δε ίδητε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένην u965 υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμωσις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία … θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθή αιχμάλωτοι εις πάντα τα έθνη…” ΛΟΥΚΑΣ 21/20-24.

“Αληθώς σας λέγω, Πάντα ταύτα θέλουσιν ελθεί επί την γενεάν ταύτην.” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 23/36

“Και αποκριθείς πας ο λαός είπε "το αίμα αυτού ας ήναι εφ' ημάς…” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 27/25

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

• ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24/8.

• 1Ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 1914 – 1919 Μ.Χ.

• 20ς ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 1939 – 1945 Μ.Χ.

• ΦΟΒΗΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.

“Όταν δε ακούσητε πολέμους και φήμας πολέμων, μη ταράττεσθε διότι πρέπει να γείνωσι ταύτα, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, …." ΜΑΡΚΟΣ 13/7-8.

“…και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού.”ΛΟΥΚΑΣ 21/11.

• ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ (1940 – 1944 Μ.Χ.)

“Και ιδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, …ένιψε τας χείρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγων αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου. υμείς όψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε. το αίμα αυτού ας ήναι εφ' ημάς<(70M.X.)

και επί τα τέκνα ημών.” (1940 – 1944 M.X.)” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 27/25.

• ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1878 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 16/5/1948 Μ.Χ.

“Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιασθώ εν αυτοίς ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάμω αυτούς να φερθώσιν εις αιχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γην αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπον.” ΙΕΖΕΚΙΗΛ 39/27-28.

• ΣΕΙΣΜΟΙ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΞΗΡΑΣΙΕΣ – ΠΕΙΝΕΣ – ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ – ΤΑΡΑΧΕΣ:(ΕΘΝΙΚΕΣ, ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ, ΤΑΞΙΚΕΣ, Κ.Τ.Λ.)

“… διότι αι θυρίδες άνωθεν είναι ανοικταί, και τα θεμέλια της γης σείονται.” ΗΣΑΙΑΣ 24/18.

“… και θέλουσι γείνει σεισμοί κατά τόπους (από το 1960-2000 μ.Χ. αύξηση σεισμών κατά 6000%)

και θέλουσι γείνει πείναι (ετησίως πεθαίνουν από πείναι: 4.000.000 άνθρωποι)

και ταραχαί. Ταύτα είναι αρχαί ωδίνων " ΜΑΡΚΟΣ 13/7-8.

"Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.” ΜΑΤΘΑΙΟΣ κδ /34-35

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

• ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΠΑΛΙ

“και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. ” ΙΩΑΝΝΗΣ 14:3-3.

• ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

“Δεν θέλω δε να αγνοήτε, …ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού ….και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, …Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' 4:13-18.

• ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΠΑΓΗ; ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

“Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος.” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:36-36.

• ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

“ούτω και σεις, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας….δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:33-34.

• ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Καθώς αναφέρεται στο σύμβολο της πίστεως: Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

“Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.” ΛΟΥΚΑΣ 21:36-36.

Mην χάσεις την ευκαιρία να είσαι και εσύ στην αρπαγή της εκκλησίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Δώσε την καρδιά σου στον Χριστό και ζήτησέ τον. Θα σε σώσει.

Έχυσε το αίμα Του για τις αμαρτίες σου, τις αρρώστιες σου και τις θλίψεις σου.

Κάλεσε τον Ιησού Χριστό και θα σ΄ελευθερώσει.

ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΗ.” ΠΡΑΞ. 2/21.

• ΘΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΘΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΤΑ

“Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι. και …θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως…” ΔΑΝΙΗΛ 9:27-27.

• Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

“…και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' 2:3-4.

• Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΟ 666 ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Το χάραγμα με τα 3 εξάρια ο Αντίχριστος θα το βάλει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να τον ελέγχει ο αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία του.

“Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου. και ο αριθμός αυτού είναι (666) χξς.” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 13:16-18.

Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον καλά θα κάμνετε να προσέχητε…; ΠΕΤΡΟΥ Β΄1/19

• ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ

<“Και εν τοις εσχάτοις καιροίς …όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. ” ΔΑΝΙΗΛ 8:23.

• Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ

“Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας…” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11:3-6.

“Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων …Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού… θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου.” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 14:9-10

• Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ

“Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως. και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον.” ΔΑΝΙΗΛ 8:24.

• Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΤΑ

“Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, …ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω …τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:15-21.

• Ο Γ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ

“…και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων…” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 9:17-18.

• Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

“Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους. Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού. …έλκος κακόν …και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση. …εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των υδάτων. και έγεινεν αίμα. …επί τον ήλιον. και εδόθη εις αυτόν να καυματίση τους ανθρώπους …και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους, και εμάσσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού διά τους πόνους αυτών και διά τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από των έργων αυτών. …και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, …και αι πόλεις των εθνών έπεσον.” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 16:1-19.

“διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:27-27

“Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.” ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:30-30

“Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:7

“…όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. " ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' 1:7-8.

Να πάρουμε στα σοβαρά τη σωτηρία μας προτού είναι αργά.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Από το 1992 η Εκκλησία στέκεται ως πνευματικός φάρος του Κυρίου Ιησού Χριστού κηρύτοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με την χάρη Του στη Περιφέρεια της Χαλκιδικής.

Ελιγμών 24 Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Ελλάδα

+30 (23730) - 24270

ekklisia.moudania@gmail.com

Οι συναθροίσεις της Εκκλησίας

Τετάρτη & Παρασκευή 8:00 μ.μ.-9:00 μ.μ. -

Κυριακή 11:00 π.μ.-12:30 π.μ.