logo

Τι Πιστεύουμε

Τι Πιστεύουμε

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ του

ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ της

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Αριθμός Αδείας Α3/20/18-4-1997 - Υπουργείου Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, είναι ανεγνωρισμένη από το Ελληνικό κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Λέγεται Ελευθέρα, γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία οργάνωση ή εκκλησία. Η κάθε εκκλησία της οδηγείτε με το Πνεύμα το Άγιο και αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως τα θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίζουν οι αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί τον λόγο του Θεού. Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Ονομάζεται Αποστολική επειδή ακολουθεί ακριβώς τη διδασκαλία και τον τρόπο λατρείας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως αυτά περιγράφονται μέσα στην Καινή Διαθήκη.

Λέγεται της Πεντηκοστής, γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, όπως έλαβαν όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ πιστεύει και εκτελεί:

α) Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ιστ: 16, Πράξεις β: 36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν. (Πράξεις η: 36-39).

β) Την ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, που γίνεται ακριβώς όπως την έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς χριστός και την παρέδωσε στους αποστόλους (Α' Κορινθίους Ια: 23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικώς, δια της πίστεως. Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει και βαπτιστεί εις άφεσιν αμαρτιών. Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή.

Τί Πιστεύουμε

γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ: 4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε: 32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (Α' Κορινθίους ζ: 11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο, γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια.

δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος

ε: 14, Μάρκος στ: 13). Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή.

ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α: 5, Πράξεις Ιθ: 18), ή κατ' Ιδίαν (Ιάκωβος ε: 16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ: 12).

στ) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που γίνεται από τον Ιησού Χριστό που είναι ο μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Αγιο. Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθή με Πνεύμα Αγιο, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β: 1).

ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς. Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανά πάσαν εκκλησίαν, πιστούς αδελφούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α . Τιμοθέου γ: 1).

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι η εκκλησία που έχει γυρίσει πίσω στις ρίζες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.

Γίνονται κηρύγματα και μαθήματα απ' την Αγία Γραφή κάθε Τετάρτη και Παρασκευή βράδυ 8-9 και Κυριακή πρωί 11-12. Η Αποστολή Μας "Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή· όστις όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύοντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι." - Ιησούς Χριστός, Μάρκον 16:15-18 Ο Σκοπός Μας "Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον, ή έγεινα ήδη τέλειος· τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό. Αλλ εν πράττω, τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού." - Απόστολος Παύλος, Κολοσσαείς 3:12-14 Ο Μισθός Μας "Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει μετ εμού εν τω θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα, και εκάθισα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνο αυτού. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας ." - Ιησούς Χριστός, Αποκάλυψη Ιωάννου 3:21-22

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Από το 1992 η Εκκλησία στέκεται ως πνευματικός φάρος του Κυρίου Ιησού Χριστού κηρύτοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με την χάρη Του στη Περιφέρεια της Χαλκιδικής.

Ελιγμών 24 Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Ελλάδα

+30 (23730) - 24270

ekklisia.moudania@gmail.com

Οι συναθροίσεις της Εκκλησίας

Τετάρτη & Παρασκευή 8:00 μ.μ.-9:00 μ.μ. -

Κυριακή 11:00 π.μ.-12:30 π.μ.